Neem contact op

Uw klantenservice is altijd beschikbaar om u te helpen. Aarzel zeker niet om ons een email door te sturen.

ALGEMENE VOORWAARDEN CADEAUBON ZAKELIJK

Toepasselijkheid

In aanvulling op onze Algemene voorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op alle door Decathlon Netherlands BV. ("Decathlon") uitgegeven cadeaubonnen (zowel digitale als fysieke cadeaubonnen) (hierna gezamenlijk: “cadeaubonnen”) die worden verkocht door Decathlon en door Decathlon aangewezen derde partijen. Indien deze voorwaarden tegenstrijdig zijn met de Algemene voorwaarden van Decathlon Netherlands BV, prevaleren de cadeaubonvoorwaarden wanneer het over het gebruik van de Decathlon cadeaubon gaat. Door aanschaf en/of gebruik te maken van een Decathlon cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubonvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

De artikelen 1 t/m 7 van deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van een cadeaubon door een particuliere klant (dat wil zeggen: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf). De artikelen 1 t/m 8 van deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanschaf en het gebruik van een cadeaubon door een zakelijke klant (dat wil zeggen: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf).
 

ARTIKEL 1 – Aanschaf en gebruik

A. Aanschaf en gebruik

1. Een cadeaubon kan voor een minimumwaarde van 5 euro en een maximumwaarde van 250 euro worden aangeschaft. Een cadeaubon kan door een particuliere klant in een vestiging van Decathlon of via www.decathlon.nl worden aangeschaft. Een cadeaubon kan niet middels een andere cadeaubon worden aangeschaft. Betaling bij online bestellingen via www.decathlon.nl geschiedt middels Ideal of Creditcard. In geval van aanschaf van een digitale cadeaubon wordt een digitale geactiveerde cadeaubon na betaling naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. De klant kan gedurende het bestelproces zelf aangeven wanneer en naar welk e-mailadres de cadeaubon dient te worden verzonden.Voor aanschaf en activatie van een cadeaubon door een zakelijke klant wordt verwezen naar artikel 8 van deze voorwaarden.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een uniek kaartnummer en pin-/internetcode. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon (inclusief de internetcode) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. In geval van diefstal, verlies of beschadiging kan de kaart met behulp van het kaartnummer worden geblokkeerd en kan de restwaarde van de kaart worden verwijderd. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Decathlon te worden verstrekt. Decathlon behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van een elektronische cadeaubon: de e-mail die door Decathlon of een door Decathlon aangewezen derde partij aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dient u de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Decathlon te overleggen.

3. Om een cadeaubon online te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert u vervolgens als betaalmethode "cadeaubon" en vult u de exacte barcode en pincode in.

4. Cadeaubonnen zijn niet onderworpen aan BTW en worden derhalve exclusief BTW aangeschaft. U bent pas BTW verschuldigd op het moment van gebruik van de cadeaubon. De BTW wordt derhalve verrekend op het moment van gebruik van de cadeaubon.

5. Decathlon behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bestelling te weigeren of te annuleren en niet over te gaan tot levering van de bestelde cadeaubonnen.

 

B. Geldigheid

1. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden van de cadeaubon kunt u nagaan op decathlon.nl. Iedere cadeaubon is gedurende een periode van twee jaar na de activatiedatum geldig, tenzij hiervan is afgeweken. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt. De geldigheid kan tevens niet worden verlengd.

2. Cadeaubonnen uitgegeven door Decathlon en/of door Decathlon aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via Decathlon winkels en online via www.decathlon.nl.

3. De cadeaubon is alleen geldig en derhalve bruikbaar binnen de volgende landen: Nederland, België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Kroatië, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

 

 

C. Restwaarde

1. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

2. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker op www.decathlon.nl. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon heeft plaatsgevonden en alleen gedurende de geldigheidsduur van de cadeaubon.

 

 

D.  Aanvulling met ander betaalmiddel

Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige beschikbare betaalmiddelen.

 

E. Restitutie

1. De cadeaubon zelf kent geen herroepingsrecht. Uitgifte van waardebonnen wordt namelijk gekwalificeerd als dienstverlening. Indien een product - dat is aangeschaft met een cadeaubon - wordt geretourneerd, wordt het daarvoor bestede bedrag uitsluitend gerestitueerd in de vorm van een cadeaubon.

2. In geval Decathlon overgaat tot restitutie van de factuurwaarde en het product (deels) is betaald met een cadeaubon, zal restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo in uw account met het bedrag dat is betaald met de cadeaubon. U zult een nieuwe cadeaubon ontvangen. Indien de betaling is aangevuld met een ander betaalmiddel, wordt bij de restitutie voor dit deel hetzelfde betaalmiddel gebruikt als waarmee is betaald, tenzij de consument instemt met een andere methode.

 

 

ARTIKEL 2 – Verboden handelingen

1. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

2. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

3. Het is niet toegestaan om cadeaubonnen - op welke wijze dan ook - te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 3 – Wijziging van de cadeaubon voorwaarden

Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na het ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of heeft u problemen bij het inwisselen van de cadeaubonnen? Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met onze klantenservice.

 

ARTIKEL 5 – Personalisatie

Personalisatie van cadeaubonnen is uitsluitend mogelijk bij aanschaf van digitale cadeaubonnen.

De klant is volledig aansprakelijk voor de gepersonaliseerde inhoud die op een cadeaubon wordt weergegeven (opschriften, teksten, foto's, logo's, namen, enz.). Decathlon is geenszins aansprakelijk voor de inhoud (en met name indien dit ongeoorloofde taal betreft waaronder begrepen (doch niet limitatief) elke vorm van racisme, discriminatie, intimidatie, agressie of seksuele intimidatie) van gepersonaliseerde cadeaubonnen.De klant garandeert dat hij/zij niet intellectuele eigendomsrechten van derden zal schenden bij het personaliseren van de cadeaukaarten. Decathlon biedt geen enkele garantie en voert geen controle terzake uit. In geval van twijfel of indien de klant de vereiste documenten ter rechtvaardiging niet binnen de opgelegde termijn kan bezorgen, behoudt Decathlon zich het recht voor om te weigeren om een bepaald element toe te voegen wanneer dat element een schending kan inhouden en/of een vorm van valse concurrentie kan zijn, zonder evenwel verantwoordelijk te zijn voor de controle van deze schending.In elk geval verzekert de klant houder te zijn van de intellectuele eigendomsrechten en in het bezit te zijn van alle vergunningen voor de afbeeldingen, namen, logo's, registraties, foto's die hij/zij wenst te gebruiken om de cadeaukaarten te personaliseren. De klant verbindt zich ertoe om op verzoek van Decathlon alle documenten tot staving van deze rechten en vergunningen te bezorgen. In geval van een klacht of elk ander geschil - deels als gevolg van een vervalsing of schending van de privacy - tegen de klant en desgevallend tegen Decathlon, verbindt de klant zich ertoe om alle kosten (advocaat, procedurekosten, enz.) evenals alle kosten voor een mogelijke veroordeling van Decathlon op zich te nemen. Decathlon zal niet gebruikmaken van de inhoud van de gepersonaliseerde cadeaubonnen.
 

ARTIKEL 6 – Eigendomsrecht

Decathlon behoudt het volledige eigendomsrecht van de cadeaubonnen totdat volledige betaling van de cadeaubonnen door de klant is geschied. De overdracht van de risico’s vindt plaats bij levering van de cadeaubonnen. Decathlon is niet aansprakelijk indien de klant onjuiste gegevens vermeld waardoor levering van de cadeaubonnen niet, niet tijdig of niet behoorlijk geschiedt. Decathlon is niet aansprakelijk bij diefstal of verlies van de cadeaubonnen na levering van de cadeaubonnen aan de klant. In geval van diefstal, verlies of beschadiging kan de kaart met behulp van het kaartnummer worden geblokkeerd en kan de restwaarde van de kaart worden verwijderd.

 

ARTIKEL 7 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op overeenkomsten tussen Decathlon en de klant waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Decathlon gevestigd is. Decathlon en de klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.

 

ARTIKEL 8 – Zakelijk

Naast voorgaande bepalingen (meer specifiek: de artikelen 1 t/m 7 van deze voorwaarden) zijn de volgende voorwaarden tevens van toepassing op zakelijke klanten. Met een zakelijke klant wordt gedoeld op de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf. In geval van tegenstrijdigheden tussen de inhoud van het bepaalde in artikel 1 t/m 7 en de inhoud van de volgende voorwaarden, prevaleert hetgeen in de volgende voorwaarden is bepaald in geval van een zakelijke klant. In geval van tegenstrijdigheden tussen hetgeen in de algemene voorwaarden zakelijk en hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, prevaleert hetgeen in deze voorwaarden is bepaald wanneer het gaat over de aanschaf en het gebruik van de Decathlon cadeaubon.

Zakelijke klanten kunnen - anders dan particuliere klanten - naast digitale cadeaubonnen tevens fysieke cadeaubonnen online bestellen. De bestelling dient te worden geplaatst op https://teamcadeau.decathlon.nl/. Zakelijke klanten kunnen tevens in een vestiging van Decathlon fysieke cadeaubonnen aanschaffen.Bestelling van cadeaubonnen: Voor het bestellen van een cadeaubon dient u als zakelijke klant een nieuw account aan te maken. Aanmaken van een account kan hier.Betaling bij online bestellingen geschiedt middels Creditcard of middels bankoverschrijving na ontvangst van een factuur. Betaling bij een bestelling in een vestiging van Decathlon geschiedt direct.Levering van fysieke cadeaubonnen: Fysieke cadeaubonnen worden na betaling met een levertijd van circa 2 á 3 werkdagen door PostNL bezorgd. De bezorging is kosteloos. Voorgaande termijn betreft louter een inschatting en is geen fatale termijn. Decathlon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een niet tijdige levering. Decathlon is daarnaast geenszins aansprakelijk voor niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering indien de klant onjuiste gegevens heeft opgegeven.Levering van digitale cadeaubonnen: Digitale cadeaubonnen worden na betaling per e-mail aan de besteller dan wel direct aan de beoogde ontvanger verzonden. Decathlon is geenszins aansprakelijk voor niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering indien de klant onjuiste gegevens heeft opgegeven. Digitale cadeaubonnen worden per e-mail als excel bestand aan de klant verzonden. In het excel bestand zijn linkjes raadpleegbaar. Door op het linkje (voor iedere cadeaubon bestaat één link) te klikken, wordt de cadeaubon in de vorm van een PDF bestand beschikbaar.Activatie van cadeaubonnen: Activatie van fysieke cadeaubonnen kan pas geschieden na vertoon van een ontvangstbewijs (middels het versturen van een e-mail aan zakelijk@decathlon.com). Digitale cadeaubonnen kunnen door de klant - na betaling - zelf worden geactiveerd.Personalisatie van de cadeaubonnen is uitsluitend mogelijk voor digitale cadeaubonnen. Hetgeen in deze voorwaarden staat vermeld, is van overeenkomstige toepassing. Decathlon behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bestelling te weigeren of te annuleren en om niet over te gaan tot levering van de bestelde cadeaubonnen. De klant heeft tot het moment van activatie van de cadeaubonnen het recht om de bestelling te annuleren.
Terug naar boven